ŚWIETLICA PSP5 w Opolu

DLACZEGO MY

 
W NASZEJ ŚWIETLICY

Nie zmuszamy dzieci do aktywności, lecz wyzwalamy aktywność.
Nie każemy myśleć, lecz tworzymy warunki do myślenia.
Nie ządamy, lecz przekonujemy.
Pozwalamy dziecku pytać
i powoli rozwijamy jego umysł tak,
by samo wiedzieć chciało.

 

 
Naszym celem jest,
 
aby świetlica była dla ucznia miejscem ciekawym, rozwijającym kreatywność, gdzie czuje się dobrze, przyjaźnie
i przede wszystkim bezpiecznie.

Do naszej świetlicy zapraszamy od 6:30 do 17:00
Opieką otaczamy uczniów klas I, II i III.

Oferujemy zajęcia:

 • Czytelnicze (KOLOROWO-KOMIKSOWO; BAJLANDIA), których głównym celem jest promowanie wśród dzieci czytania komiksów jako sposób na wypełnienie czasu wolnego.
 
        Cele szczegółowe: zapoznanie uczniów z terapeutyczną funkcją książki, bajki, baśni, komiksu. Ćwiczenie technik czytania z wykorzystaniem komiksów. Uwrażliwienie dzieci na problem dobra i zła. Wprowadzenie uczniów w świat literatury. Zainteresowanie uczniów książką. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie nawyku czytania na całev życie. Stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności artystycznych poprzez aktywność twórczą, eksp-resję spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności. Wyrabianie kreatywności - pisanie własnych komiksów. Rozwijanie postawy twórczej dziecka, pomysłowości oraz wiary we własne siły. Budzenie radości ze wspólnej pracy i radości
 

 • Małe i duże litery - zajęcia z grafomotoryki - mają na celu usprawnianie pisania, pomoc w odrabianiu zadań domowych, zadań z treścią, poprawnej pisowni, poprawnej konstrukcji zapisu liter, znaków, symboli. Na zajęciach wykorzystujemy różnorodne metody i techniki wykonywania prac plastycznych tj.lepienie z plasteliny, rysowanie po składzie,odwzorowanie obrazu, pisanie przez kalke,zabawy logiczne, gry planszowe i towarzyskie  (scrabble, warcaby).

 • Zabawy z muzyką - zajęcia prowadzone w kl. I. Mają na celu odreagowanie stresu, rozluźnienie napięcia, naukę krótkich układów choreograficznych i ich zapamiętanie. Spozytkowanie w pozytywny sposób dodaje energii, pozwala na rozładowanie emocji, zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu, dobrej zabawy. Do zajęć wykorzystywane są szarfy oraz inne rekwizyty sceniczne tj.mikrofon, lampa.


 • Planszolandię - zajęcia polegające na poznawaniu nowych i ciekawych gier towarzyskich. Dzięki tym zajęciom dzieci rozwijają swoją kreatywność, logiczne myślenie. Uczą się współdziałania w grupie i gry FAIR - PLAY.
 
 • Ruchowe (W ZDROWYM CIELE ZDROWY RUCH; RUCH TO ZDROWIE ).
       Cele szczegółowe:
       W ZAKRESIE WIEDZY: poznanie zasad funkcjonowania własnego organizmu oraz asad zdrowego stylu życia. Poznanie przepisów ruchu drogowego, zasad zachowania się na drogach warunkujących bezpieczeństwo, a także zasad zachowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia oraz życia.
      W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI: planowanie oraz podejmowanie działań sprzyjających własnemu rozwojowi fizycznemu, psychicznemu i emocjonalnemu. Wdrażanie do racjonalnego i zdrowego odżywiania się. Kształtowanie umiejętności organizacji czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności ruchowej. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Kształtowanie nawyków higienicznych oraz zdrowego stylu życia, a także umiejętności rozróżniania zagrożeń i radzenia sobie z nimi.

 • Zachęcające do eksperymentów - zajęcia sprzyjające rozwojowi logicznego myślenia. Ich celem jest podwyższenie aktywności uczniów; nabycie umiejętności analizowania zjawisk oraz mobilizowanie do intensywnego i sprawnego myślenia. EKSPERYMENTY wyrabiają u dziecka nawyki aktywnego zdobywania wiedzy oraz sprzyjają pogłębianiu wiedzy i jej rozumienia. Sprzyjają poznawaniu świata i integrowaniu wiedzy o nim poprzez różnorodność zawartych treści oraz kształceniu twórczego myślenia. EKSPERYMENTY przekonują ucznia, że jego wiedza ma praktyczne znaczenie  i jest potrzebna w życiu codziennym.
 • Przyrodnicze - to kółko mające na celu zwrócenie uwagi dzieci nie tylko na piękno otaczającej nas przyrody w różnych porach roku ale także uwrażliwienie ich na różne zagrożenia związane z działalnością człowieka. Uczniowie na tych spotkaniach bardzo chętnie wyrażają własne emocje, spostrzeżenia, przeżycia, opisują zaobserwowane zjawiska zachodzące wokół nas  w ten sposób ucząc się empatii dla zwierząt oraz szacunku do przyrody.
  Spotkania te, to również możliwość podzielenia się ciekawostkami, poopowiadanie o własnych zwierzątkach, ciekawostki przyrodnicze i najważniejsze - wspólna zabawa i integracja grupy. 
 • Plastyczne - zajęcia mają na celu: doskonalenie warsztatu pracy małego artysty, ukazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, kształcenie uwagi, pamięci wzrokowej, spostrzegawczości, umiejętności dokonywania wyboru, kształtowanie wpływu na interakcje w realizacji siebie poprzez sztukę oraz rozwijanie wrażliwości.

   

 • Plastyczno - techniczne - kółko, którego głównym celem jest nabywanie przez uczniów umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałami niezbędnymi przy tego rodzaju twórczości. Zajęcia rozwijają wyobraźnię, kreatywność, wrażliwość, twórcze myślenie a także powodują u dziecka satysfakcję i zadowolenie z uzyskanych efektów własnej pracy. Treści realizowane na zajęciach ułożone są z uwzględnieniem pór roku, ważnych dat i świąt w ciągu roku szkolnego a także związane są z zainteresowaniami samych uczniów. Cotygodniowe spotkania dzieci na kółku to również fajna zabawa, która uczy samodzielności, odpowiedzialności oraz integracji z grupą rówieśników klas I - III.
 
 • Teatralne ma na celu rozbudzanie zamiłowania sztuką teatralną. Dzieci uczestnicząc w zajęciach teatralnych wszechstronnie rozwijają swoją osobowość. Kształtują umiejętność posługiwania się poprawną wymową, a także ćwiczą dykcję oraz  zapamiętywanie tekstów literackich. Podczas spontanicznych zabaw, etiud teatralnych odblokowują swoje emocje, uczą się wyrażania swoich nastrojów za pomocą gestów, ruchów i mimiki. Dzięki pracy nad spektaklem rozwijają umiejętność pracy  w grupie , a także zwiększają poczucie odpowiedzialności za przyjęte na siebie zadania. Pokonują barierę nieśmiałości, doskonalą sztuką prezentacji na scenie. Bawiąc się w teatr mają możliwość odkrywać swoje nowe możliwości drzemiące w każdym z nich…
 
 • Informatyczne (NAUKĘ PROGRAMOWANIA) - kształcące umiejętność analitycznego myślenia. Na zajęciach tych dziecko kształtuje umiejętność pisania, liczenia oraz czytania. Kojarzy działanie komputera z działaniem oktreślonego oprogramowania. Nabywa umiejętność wykorzystywania technologii w twórczy sposób. Nabywa oraz rozwija umiejętność rozwiązywania problemów i logicznego myślenia. Nabywa umiejętność wykorzystywania wspólnego potencjału oraz dzielenia się sukcesami i porazkami (poprzez pracę w parach). Rozwija umiejętności matematyczne.

 • Logopedyczne - zabawy logopedyczne dla dzieci, mające na celu poprawę wymowy dziecka, ćwiczenie aparatu artykulacyjnego oraz wykonywanie ćwiczeń oddechowych.
 • Taneczne
 • Język angielski
 • Zajęcia integrujące grupę
 • A także zajęcia prowadzone metodą projektu - projekty to ciekawa i atrakcyjna forma zajęć dla dzieci. Uczeń poszerza swoją wiedzę w danym temacie poprzez różnorodne działania praktyczne skupione wokół danego tematu. W prowadzonych projektach dzieci między innymi poznają właściwości zdrowotne polskich owoców, warzyw i nasion a także życie Indian. Dzieci wykonują liczne prace plastyczne, plakaty, makiety. Próbują zdrowych owoców i warzyw podczas pikników,  wykonują pasy indiańskie, dzidy. Malują tipi na płótnie oraz mają okazję strzelania z łuku.
 • Oraz pomoc w odrabianiu prac domowych.
 

Dysponujemy widnymi, ciepłymi, przytulnymi oraz przyjemnie urządzonymi salami dostosowanymi do prowadzenia różnorakich zajęć.
Stwarzają one możliwość prowadzenia czynności wymagających ciszy i skupienia, w tym np. pracy z książką oraz odrabiania lekcji, a takze organizowania gier świetlicowych, prac plastycznych oraz zajęć, w których dominuje ruch i śpiew.

W naszej świetlicy wyróżnić można strefę:
 • w której umieszczone są półki oraz szafki na plecaki.
 • wyposażoną w miękki dywan, na którym organizowane są zajęcia, zabawy i integracyjne, omawiane są ważne sprawy świetlicowe - miejsce na ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek i swobodne zabawy dzieci.
 • w której zgromadzone są zabawki, szafki oraz pudła z grami i zabawkami, a także koce i poduszki przydatne do odpoczynku i czytania.
 • wyposażoną w stoliki i krzesła dostosowane do wzrostu dzieci.
 • słuzącą do ekspozycji prac plastycznych, technicznych i innych informacji biezących oraz tematycznych. 

Świetlica wyposażona jest w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych