ŚWIETLICA PSP5 w Opolu

STRONA GŁÓWNA

ŚWIETLICA SZKOLNA

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im Karola Musioła w Opolu


POWRÓT DO STRONY SZKOŁY: nowa.psp5.opole.pl/autoinstalator/joomla1/index.php


"Pracujemy dla dobra dzieci, 
a ich uśmiechnięte buzie wyznaczają szlak naszej wędrówki..."

REGULAMIN ŚWIETLICY

 1. Świetlica jest czynna od godziny 630 do 1700 ,
 2. W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne,
 3. Idziemy po lekcjach prosto do świetlicy,
 4. Estetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek,
 5. Tornistry pozostawiamy w wyznaczonym miejscu,
 6. Lubimy porządek i czystość,
 7. Informujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły,
 8. Chcemy chętnie pełnić dyżury,
 9. Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.
 10. Jesteśmy kulturalni,
 11. Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym kolegom,
 12. Każdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu. 
 13. Dbamy o piękny język polski,
 14. Obuwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni świetlicowej,
 15. Musimy przestrzegać regulaminu świetlicowego, aby wszystkim, którzy z niej korzystają było tu dobrze.

  
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 POWSTAŁY NASTĘPUJĄCE GRUPY ŚWIETLICOWE: 

CELE ŚWIETLICY:

 • Zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach;
 • Zorganizowanie pomocy w odrabianiu lekcji i nauce;
 • Zorganizowanie zajęć sprzyjających rekreacji fizycznej;
 • Rozwijanie zainteresowań.FUNKCJE ŚWIETLICY:

OPIEKUŃCZA
Zapewnienie opieki uczniom
WYCHOWAWCZA
Kształtowanie postaw uczniów, ich zachowań oraz cech, które są niezbędne w życiu społecznym. Ważną funkcją wychowawczą jest  przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych inicjatyw, kształtowania postaw twórczych, utrwalanie nawyków zagospodarowania czasu wolnego, przestrzeganie zasad kultury i wzajemnego szacunku.
PROFILAKTYCZNA
Aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień i zainteresowań, kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych, prowadzenie wczesnej interwencji dla uczniów należących do tzw. grup wysokiego ryzyka, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, patologicznych, którzy często opuszczają lekcje, są odrzucani przez grupę rówieśniczą, wykazujących zachowania agresywne oraz wykazujących zachowanie uznawane społecznie za nieakceptowane.
EDUKACYJNA
Rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozpoznawanie uzdolnień i mocnych stron dziecka, indywidualizacja zadań, stworzenie każdemu dziecku warunków do odniesienia sukcesu.